Liendense Waard

Bij Batenburg (Boyenkamp), bij Balgoy (de Loonse waard) en aan de overkant van de Maas bij Keent (de Keentse Uiterwaard) worden nevensleuven gegraven en worden  oude Maasarmen uitgegraven om de rivier bij hoogwater meer ruimte te bieden

Liendense Waard

Het natuurontwikkelings- en hoogwaterveiligheidplan Boyenkamp, nabij het historische stadje Batenburg, wordt vanaf 2007 door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Het uitvoeringsplan is gebaseerd op een cultuurhistorische inrichtingsvariant waarbij het oorspronkelijke cultuurhistorische landschap voor een deel wordt teruggebracht in de vorm van maasheggen, percelering hooilandjes en bosjes.
Na de uitvoering van het plan worden de uiterwaarden in eigendom en beheer overgedragen aan Het Geldersch Landschap. Voor een groot deel worden deze uiterwaarden na de inrichting aangepast agrarische beheerd.

De inrichting en de visie op beheer sluiten uitstekend aan op de ideeën die het instituut Alterra heeft ontwikkeld en neergelegd in het rapport “Boeren voor Natuur” met als auteur de heer A. Stortelder.

Het natuurgerichte landbouwbedrijf richt zich op verdere ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. De bedrijfsvoering is zoveel mogelijk gesloten (geen aanvoer van meststoffen, krachtvoer en ruwvoer van buiten het bedrijf). De agrarische ondernemer bepaalt via zijn bedrijfsplan hoe zijn bedrijf wordt ingericht in termen van hoeveelheden hooiland, hooiweide, permanent weiland, graanakker, moerasruigte rietkraag, struweel, haag- en houtsingel.

Binnen het kader van deze beperkingen houdt de ondernemer de mogelijkheid het maximale uit zijn bedrijf te halen door zich b.v. te richten op kwaliteit en exclusiviteit. Ook kan de ondernemer gebruik maken van recreatieve en toeristische potenties van het gebied.

De maatregelen betreffen aankoop en aanpassing van bedrijfsgebouwen en aankoop en inrichting van aanvullende gronden.

Revitalisering ruïne Batenburg, het oude Sluishoofd en de verbinding met de Liendense Waard

Het plangebied betreft de oostelijke toegang vanaf de Molendijk van het historische stadje Batenburg. Op basis van een integrale visie waarbij wordt aangesloten bij het natuurontwikkelingsproject Liendense Waard (Boyenkamp) langs de Maas is het plan de betreffende entree van Batenburg op te knappen en meer mogelijkheden te realiseren voor toerisme en recreatie.

Onderdelen betreffen het zichtbaar maken van de oorspronkelijke verbinding tussen de Maas en de gracht van de ruïne Batenburg, het restaureren van het monumentale sluishoofdje, de monumentale grachtmuur en de toegang van de ruïne, de opknap van het hertenkamp van het stadje en tevens maken van publieksvoorzieningen in samenwerking met de Stichting Oude Gelderse Kerken en met locale verenigingen en stichtingen (w.o. Stichting Behoud Batenburgs Erfgoed, Stichting Hertenkamp).